شرکت جنرال موتورز و اشتباه بزرگش!

شرکت جنرال موتورز نمونه خوبی از یک رشد و سپس سقوط است. موفقیت غالبا باعث غرور شده و غرور باعث شکست م...

ادامه مطلب