مشخصات شما:(ضروری)
لطفا در کادر پایین مشخصات خود را وارد نمایید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید.
1- رشد مغز نسبت به اندام هاي دیگر بدن انسان چگونه است؟(ضروری)
۲ -اولین جهش مغز چه زمانی روي می دهد ؟(ضروری)
۳ -دومین جشن مغز چه زمانی روي می دهد ؟(ضروری)
٤ -در هنگام تولد وزن مغز انسان چقدر است ؟(ضروری)
٥ -در 5 سالگ ی وزن مغز نوزاد چند درصد وزن مغز انسان بالغ است ؟(ضروری)
٦ -تحقی قات تام بو ور درباره قدرت ادراك نوزادان نشان می دهد که نوزاد در هنگام تولد :(ضروری)
۷ -مارك جانسون دریافت که نوزاد تازه متولد شده تمایل ویژه اي به تصاویر .............. نشان می دهد.(ضروری)
۸ -آزمایش مارك روزنبرگ بر رو ي موش ها نشان داد موش هایی که در یک محیط غنی رشد کرده بودند :(ضروری)
۹ -چه زمانی ارتباطات مغز ي در مغز نوزاد شکل می گی رد(ضروری)
۱۰ -موضوع اصلی در تربیت و پرورش:(ضروری)