تصویر لیلا بهرامی مدرس کوچ و فروش دیدیاد

مدرس این دوره

لیلا بهرامی مدرس

دوره تند خوانی جامع

تاریخ برگزاری وبینار

شنبه 4 خرداد 1401

ساعت برگزاری

روز اول : 10 صبح الی 8 شب

تعداد جلسات

2 جلسه

مدت زمان

2 جلسه